1. Ogólne postanowienia

1.1 Niniejszy dokument używa tej samej terminologii i skrótów, co nasz dokument Warunki korzystania. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie informacji o użytkownikach, uzyskanych poprzez korzystanie z naszej Platformy.

1.2 Informacje o użytkownikach są podzielone na informacje umożliwiające identyfikację oraz na informacje nieumożliwiające identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby. Informacje o osobach prawnych nie podlegają informacjom, o których mowa w naszych dokumentach Warunki korzystania i Polityka prywatności.

1.3 LFDB Limited, angielska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Anglii i Walii pod numerem 13441297, mająca siedzibę pod adresem 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England, zajmuje stanowisko „administratora” danych osobowych, zgodnie z unijnym RODO. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami RODO. LFDB Limited zajmuje stanowisko „podmiotu przetwarzającego” w rozumieniu RODO w odniesieniu do informacji uzyskiwanych od użytkowników podczas korzystania z naszych usług. Możesz się z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

2. Zbieranie i wykorzystywanie informacji umożliwiających identyfikację

2.1 W celu świadczenia naszych usług możemy uzyskać niektóre z Twoich danych osobowych. Informacje, które zbieramy, są niezbędne do świadczenia naszych usług, i nie będziemy zbierać żadnych informacji, które nie są wymagane przez charakter naszych usług. Możemy zbierać niektóre z następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP i pliki dziennika serwera
 • Informacje o płatnościach
 • Inne informacje, które podajesz
(A) Imię

2.2 Aby zarejestrować się na naszej Platformie, musisz podać swoje imię i nazwisko. Będziemy używać tej informacji tylko do utworzenia konta i zwracania się do Ciebie podczas kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania tej informacji jest umowa. Jeśli nie podasz swojego imienia podczas rejestracji, nie będziesz mógł zarejestrować konta u nas.

(B) Adres e-mail

2.3 Wymagamy podania adresu e-mail podczas rejestracji na Platformie, lub możesz go podać podczas subskrypcji newslettera lub gdy skontaktujesz się z naszym wsparciem. Twój adres e-mail będzie używany zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w tym zasadami dotyczącymi czasu trwania zbierania. Zbieramy Twój adres e-mail w celu spełnienia naszego obowiązku umownego świadczenia naszych usług lub za Twoją zgodą, w zależności od celu zbierania. Będziemy zbierać Twój adres e-mail w następujących przypadkach:

 • - Gdy rejestrujesz się na naszej Platformie. Będziemy zbierać Twój adres e-mail, aby utworzyć i zarządzać Twoim kontem oraz wysyłać Ci powiadomienia dotyczące Twojego konta, takie jak odzyskanie hasła, otrzymanie wiadomości, zmiana naszej polityki prywatności lub w przypadku naruszenia danych. Konto jest niezbędne do uzyskania dostępu do niektórych naszych usług, a jeśli nie podasz nam swojego adresu e-mail w tym celu, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do tych usług.

 • - Gdy się z nami skontaktujesz. Będziemy zbierać Twój adres e-mail, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail [email protected]. Gdy zbieramy Twój adres e-mail w ten sposób, będziemy go używać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 • - Gdy zapiszesz się na newsletter. Będziemy zbierać Twój adres e-mail, gdy zapiszesz się, aby otrzymywać więcej informacji o Parcelocator. Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili z najnowszymi informacjami dotyczącymi Parcelocator i powiązanych produktów.

(C) Adres IP i pliki dziennika serwera

2.5 Integrujemy systemy zabezpieczeń na naszej Platformie, aby zapobiec próbom łamania bezpieczeństwa strony. Skanujemy adresy IP i blokujemy adresy IP, które wykazują podejrzane zachowania, takie jak zbyt wiele nieudanych prób logowania, szukanie luk w zabezpieczeniach i podobne. Przetwarzamy te informacje w interesie ochrony integralności Strony i baz danych z nią związanych. Gromadzimy Twój adres IP na podstawie uzasadnionego interesu w utrzymaniu integralności i bezpieczeństwa naszych baz danych.

2.6 Platforma gromadzi pewne ogólne dane i informacje, gdy osoba korzysta z Serwisu. Dane i informacje ogólne te są przechowywane w plikach dziennika serwera. Informacje gromadzone obejmują (1) rodzaje i wersje oprogramowania i przeglądarek używanych, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) datę i godzinę dostępu do Usług, (4) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (5) inne podobne dane i informacje, które mogą być używane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

2.7 Gromadzimy te informacje w celach związanych z badaniem naruszeń. Podczas korzystania z tych informacji możemy łączyć konkretne pliki dziennika z konkretnymi użytkownikami, pod warunkiem, że użytkownicy są zalogowani na swoje konta Parcelocator podczas korzystania z Serwisu. Informacje te są potrzebne do (1) rozwiązywania problemów i poprawiania błędów systemowych, (2) poprawnego dostarczania treści naszej Platformy, (3) optymalizacji treści naszej Platformy oraz reklam, (4) zapewnienia długoterminowej wydajności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (5) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstw w przypadku ataku cybernetycznego. Gromadzimy te informacje na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

(D) Informacje o płatnościach

2.8 Wszystkie płatności na Platformie są realizowane przez dostawców usług osób trzecich, w zależności od metody płatności. Rozumiesz, że dokonując zakupu za pośrednictwem naszej Platformy, Twoje dane osobowe są przetwarzane i obsługiwane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

(E) Inne informacje

2.9 W pewnym momencie możesz zdecydować się podać inne informacje, które nie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania Usług. Wszystkie takie przypadki, w których podajesz takie informacje, będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym je ujawniłeś. Jeśli nie jesteśmy pewni, dlaczego podajesz takie informacje, skontaktujemy się z Tobą, jeśli to możliwe. W przeciwnym razie usuniemy takie informacje.

(F) Ogólne

2.10 Niektóre usługi nie będą dostępne dla Ciebie, jeśli nie dostarczysz żądanych informacji. Możemy przechowywać zapisy wszelkich pytań, skarg lub pochwał składanych przez Ciebie oraz odpowiedzi, jeśli takie wystąpiły. W każdym przypadku, gdy się z nami skontaktujesz, zbieramy informacje, które zechcesz podać. Będziemy przechowywać i wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Informacje zawarte w zapytaniu, pozbawione jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby, będą przechowywane na naszych serwerach w celu poprawy naszych usług i zapewnienia najlepszego wsparcia dla klientów.

2.11 Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy żadnych danych osobowych osobom trzecim. Używamy zebranych informacji wewnętrznie i w celach marketingowych, zgodnie z wymogami charakteru Usług oraz wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przestrzegania nakazów sądowych i żądań rządowych oraz przekazywania informacji lub ich części upoważnionym organom.

2.12 Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym partnerom, agentom i operatorom na mocy umów o poufności lub podobnych, w tym dostawcom płatności i firmom transportowym, którym uzasadnione wydaje się skontaktowanie się z tymi informacjami: (i) w celu świadczenia usług na Twoje życzenie; (ii) w celu zarządzania naszą działalnością lub Stroną; (iii) w celu świadczenia wsparcia dla klientów; (iv) w celu aktualizacji informacji o koncie; (v) w celu przekazywania aktualizacji, ogłoszeń i biuletynów; (vi) w celu odpowiadania na Twoje komunikacje i kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z Stroną oraz innymi działaniami związanymi z Stroną; (vii) w przypadku wszelkich restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, wspólnych przedsięwzięć, przekazania, transferu lub zbycia całego lub części działalności lub operacji Strony (w tym, bez ograniczeń, w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnymi postępowaniami); lub (viii) w inny sposób zaakceptowany przez Ciebie.

2.13 Wdrożyliśmy procedury i środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanych przez nas informacji przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem ani modyfikacją. Usuniemy wszelkie informacje o Tobie na Twoje żądanie w ciągu maksymalnie piętnastu (15) dni od momentu złożenia żądania.

2.14 Uznajemy, że bezpieczeństwo Twoich informacji to jedno z najważniejszych priorytetów, dlatego tylko upoważnione procesory mają dostęp do Twoich informacji. Mimo że podejmujemy wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich informacji, rozumiesz, że żadne środki zabezpieczeń danych na świecie nie mogą zagwarantować 100% ochrony. Jeśli znajdziemy lub podejrzewamy naruszenie danych osobowych, niezwłocznie, w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od momentu uzyskania świadomości o tym, powiadomimy odpowiedni organ nadzorczy o naruszeniu oraz użytkowników, jeśli będzie to konieczne.

2.15 Przetwarzanie informacji odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka. Jednak gdy się z nami skontaktujesz za pośrednictwem poczty e-mail, informacje zawarte w e-mailu będą obsługiwane i przetwarzane przez rzeczywistego człowieka w celu udzielenia odpowiedzi na e-maila.

2.16 Użytkownicy mogą żądać dostępu do swoich informacji, ich modyfikacji i usunięcia oraz wykonywać prawo sprzeciwu. Takie żądania należy zgłaszać pod adresem [email protected].

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji niewymagających identyfikacji osoby

3.1 Platforma oraz inne platformy analityczne osób trzecich gromadzą pewne ogólne dane i informacje, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system odwołuje się do Platformy. Dane ogólne te są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) rodzaje i wersje oprogramowania używanego, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy, (3) datę i godzinę dostępu do usług, (4) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (5) inne podobne dane i informacje, które mogą być używane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

3.2 Gromadzimy te informacje w celach związanych z badaniem naruszeń. Podczas korzystania z tych informacji nie wyciągamy żadnych wniosków na temat użytkownika. Informacje te są potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej Platformy, (2) optymalizacji treści naszej Platformy oraz jej reklam, (3) zapewnienia długoterminowej wydajności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstw w przypadku ataku cybernetycznego. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

4. Przechowywanie i przekazywanie informacji

4.1 Informacje będą przechowywane na bezpiecznych serwerach, kontrolowane i utrzymywane zgodnie z odpowiednimi środkami ochrony prywatności. Możemy przechowywać lub przekazywać informacje dotyczące osób znajdujących się w UE na serwery znajdujące się w krajach uznanych przez Komisję Europejską za odpowiednie, lub w krajach, które Komisja Europejska uznała za nieodpowiednie, pod warunkiem, że takie kraje wdrożyły odpowiednie i odpowiednie środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.

4.2 Informacje są przechowywane na serwerach tylko przez czas niezbędny do świadczenia usług i utrzymania integralności naszych baz danych. Będziemy prowadzić rejestr czynności przetwarzania w celu wykazania zgodności z RODO UE.

4.3 Niektóre usługi wymagają wykorzystania rozwiązań osób trzecich. Kiedy zostaniesz przekierowany z naszej strony na stronę osób trzecich, przestajesz korzystać z naszej strony. Wszelkie informacje, które podajesz za pośrednictwem stron osób trzecich, będą obsługiwane i przetwarzane zgodnie z ich polityką prywatności i innymi odpowiednimi warunkami.

5. Strony internetowe, usługi osób trzecich i pliki cookie

5.1 Strona lub e-maile mogą zawierać linki do innych zewnętrznych stron internetowych, które nie podlegają naszej domenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności ani treść tych zewnętrznych stron internetowych. Jeśli zdecydujesz się przejść na takie zewnętrzne strony internetowe, robisz to na własne ryzyko.

5.2 Pliki cookie pomagają nam zoptymalizować i poprawić doświadczenie użytkownika na stronie internetowej, pomagając nam dostarczać kluczowe funkcje. Wykorzystywane przez nas pliki cookie mogą zmieniać się z czasem w miarę ciągłej aktualizacji i poprawy naszej strony internetowej i usług. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

6. Okres przechowywania informacji

6.1 Jeśli zarejestrujesz konto u nas, będziemy przechowywać Twoje informacje tak długo, jak będziesz miał aktywne konto. W momencie usunięcia Twojego konta, usuniemy wszystkie informacje, które zebraliśmy o Tobie, chyba że mamy odpowiednie podstawy prawne do kontynuowania ich przetwarzania. Jeśli Twoje konto zostało zakończone lub zawieszone z powodu naruszenia Warunków, przechowujemy Twoje informacje do dwóch lat w celu zapobieżenia powtórnej rejestracji i egzekwowania środków zawieszenia.

6. Okres przechowywania informacji

6.1 Jeśli zarejestrujesz konto u nas, będziemy przechowywać Twoje informacje tak długo, jak będziesz miał aktywne konto. W momencie usunięcia Twojego konta, usuniemy wszystkie informacje, które zebraliśmy o Tobie, chyba że mamy odpowiednie podstawy prawne do kontynuowania ich przetwarzania. Jeśli Twoje konto zostało zakończone lub zawieszone z powodu naruszenia Warunków, przechowujemy Twoje informacje do dwóch lat w celu zapobieżenia powtórnej rejestracji i egzekwowania środków zawieszenia.

7. Prawa użytkownika

7.1 Możesz zażądać:

 • Potwierdzenia, czy Twoje informacje są przetwarzane, dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy, oraz dodatkowych informacji.

 • Otrzymania kopii informacji o Tobie, które przechowujemy, w formacie zrozumiałym dla maszyny.

 • Poprawienia swoich informacji.

 • Skasowania Twoich danych osobowych.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania informacji przez Parcelocator.

 • Ograniczenia przetwarzania Twoich informacji przez Parcelocator.

 • Złożenia skargi do organu nadzorczego.

8. Zmiany w polityce prywatności

8.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Obecna wersja naszej polityki prywatności jest dostępna na stronie internetowej, wskazując datę jej wejścia w życie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania naszej polityki prywatności.

9. Informacje kontaktowe

9.1 Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące naszej polityki prywatności i sposobu postępowania z informacjami, lub chciałbyś uzyskać dostęp, odzyskać, poprawić lub zaktualizować swoje informacje, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].