Het Algemene Voorwaarden (AV) document van Parcelocator legt de voorwaarden uit waaronder u gebruik kunt maken van het Parcelocator-platform en andere diensten die worden aangeboden door Parcelocator. Lees dit AV-document zorgvuldig door en bewaar een kopie ervan voor uw referentie.

Door gebruik te maken van het Parcelocator-platform stemt u ermee in dat u juridisch gebonden bent aan onze voorwaarden zoals vermeld in dit document, lees daarom deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u ons platform gebruikt, want u gaat een bindende overeenkomst aan met LFDB Limited, een Engels bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij het handelsregister van Engeland en Wales onder het bedrijfsnummer 13441297, met maatschappelijke zetel te 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England. Als u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) de voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet, gebruik of benader onze diensten dan niet.

Deze voorwaarden hebben geen invloed op enige verplichting of machtiging die is opgenomen in enige andere overeenkomst gesloten tussen u en Parcelocator. Bepalingen van een individuele overeenkomst tussen u en Parcelocator hebben voorrang op bepalingen uit deze voorwaarden.

1. Definities

"Wij/Ons/Parcelocator" verwijst naar LFDB Limited, het platform en hun ontwikkelaars en partners.

"Site" verwijst naar de website van Parcelocator beschikbaar op https://parcelocator.com/, of een andere url die Parcelocator-websites of -diensten kan hosten.

"Diensten" verwijst naar het verstrekken van informatie over de locatie van pakketten, de beschikbaarheid van de inhoud via de Site en andere diensten die worden aangeboden door Parcelocator.

"Platform" verwijst naar de Site en Diensten gezamenlijk.

"Gebruiker/U" verwijst naar elke persoon of rechtspersoon die zich registreert voor of gebruik maakt van onze Diensten.

"Partij/Partijen" verwijst naar zowel de Gebruiker als Parcelocator wanneer het in enkelvoudige vorm wordt gebruikt, en naar zowel de Gebruiker als Parcelocator wanneer het in meervoudsvorm wordt gebruikt.

"Derde partij" verwijst naar elke applicatie, website, natuurlijke of rechtspersoon anders dan Parcelocator, het Platform of hun partners.

"Inhoud" verwijst naar alle afbeeldingen, tekst, audio- en videogegevens of andere informatie die zich op het Platform bevindt of via het Platform wordt verkregen.

1.definition.supbscription_period

"Abonnementsgeld" verwijst naar de kosten van het abonnement voor de geselecteerde Abonnementsperiode.

"Inwerkingtredingsdatum" verwijst naar de datum waarop de betaling voor het geselecteerde abonnement wordt verwerkt.

1.definition.confidential_information

2.general_provisions.title

(A) In aanmerking komend

2.1 Door gebruik te maken van onze Diensten bevestigt u dat u (i) volledige rechtsbevoegdheid heeft om een bindende relatie aan te gaan, (ii) dat u waar gevraagd ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie zult verstrekken, en informatie die verder compatibel is met deze Voorwaarden, (iii) dat u de Diensten niet in strijd zult gebruiken met deze Voorwaarden of toepasselijke wetten. Als u onze Diensten namens een rechtspersoon gebruikt, bevestigt u verder dat (i) u de juiste autorisatie heeft om de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, (ii) u de juiste autorisatie heeft om deze Overeenkomst aan te gaan namens de rechtspersoon, (iii) de rechtspersoon namens wie u deze Overeenkomst accepteert, volledige bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan en de hierin omschreven verplichtingen uit te voeren.

2.2 Wij kunnen niet controleren wie het Platform gebruikt, dus het is aan u om te beoordelen of het gebruik van het Platform in overeenstemming is met lokale wet- en regelgeving. Telkens wanneer u onze Diensten gebruikt, moet u voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten, voorschriften en beleidslijnen. Als een deel van het Platform niet voldoet aan uw lokale wetten, mag u de Site en de Diensten niet gebruiken. Een dergelijke dienst wordt beschouwd als 'niet beschikbaar in uw regio'.

(B) Bereik van de Diensten

2.3 Parcelocator exploiteert een Platform waarop geregistreerde gebruikers locatie-informatie van een pakket kunnen opvragen door het pakketnummer dat aan dat pakket is gekoppeld, te verstrekken. Locatie-informatie wordt verstrekt door de vervoerders, dus we kunnen alleen deze informatie doorgeven.

2.4 Parcelocator kan niet garanderen of waarborgen dat de Diensten aan uw vereisten zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, veilige of foutloze basis. Parcelocator kan niet en garandeert niet dat de Diensten 100% van de tijd operationeel zullen zijn. De Diensten kunnen niet beschikbaar zijn (i) voor gepland onderhoud, (ii) in geval van overmacht, (iii) voor specifieke gebruikers vanwege de schorsing of beëindiging van het account, (iv) vanwege internetproblemen buiten het invloedsgebied van Parcelocator, (v) vanwege bugs in code, hardware of Diensten zonder een commercieel bekende oplossing.

2.5 Parcelocator is niet verantwoordelijk voor de juistheid, integriteit, kwaliteit of geschiktheid van enige locatie-informatie die via de Diensten wordt verzonden. Parcelocator treedt op als passieve tussenpersoon voor de verzending en distributie van de beschikbare informatie. De locatie-informatie is afhankelijk van vele factoren, in de eerste plaats de acceptatie van de apparaathouder om hun locatie-informatie te delen. Afhankelijk van de beschikbare technologie kan de locatie onnauwkeurig zijn tot een grotere mate. Parcelocator is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden en enige informatie die via het Platform wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag in geen geval als betrouwbaar worden beschouwd.

(C) Registratie

2.6 Bij registratie op ons Platform of anderszins interactie met het Platform zijn gebruikers verplicht om ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals aangegeven in de verstrekte formulieren. U gaat ermee akkoord uw informatie bij te werken als er wijzigingen zijn, om geregistreerde informatie waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die in strijd is met de genoemde voorwaarden, kunnen wij u de toegang tot de Site, delen ervan of onze Diensten ontzeggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verzuim in het verstrekken van de Diensten dat voortvloeit uit informatie die niet waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.

2.7 U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is om uw inloggegevens vertrouwelijk te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw account. Als u ooit ontdekt of vermoedt dat iemand uw account zonder toestemming heeft gebruikt, wordt u geadviseerd om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(D) Abonnementsperiode

2.8 Gebruikers kunnen de duur van hun abonnementsperiode kiezen uit de opties die beschikbaar zijn op de Site. De abonnementsperiode begint op de Inwerkingtredingsdatum en eindigt op dezelfde dag van de maand waarin de geselecteerde duur van de abonnementsperiode afloopt. Als de maand waarin de abonnementsperiode afloopt niet de datum heeft die overeenkomt met de Inwerkingtredingsdatum, eindigt de abonnementsperiode op de laatste dag van die maand. Als de abonnementsperiode wordt berekend in uren, verloopt de abonnementsperiode nadat alle uren in de geselecteerde abonnementsperiode zijn verlopen.

2.9 De abonnementsperiode wordt automatisch verlengd aan het einde van de huidige abonnementsperiode. De verlengde abonnementsperiode is standaard voor dezelfde duur als de huidige abonnementsperiode, met uitzondering van speciale promotie-abonnementsperiodes. Na afloop van de promotionele abonnementsperiode wordt uw abonnement automatisch omgezet in een regulier abonnement met de kortst mogelijke reguliere abonnementsperiode. Het abonnementsgeld voor de verlengde abonnementsperiode wordt berekend in overeenstemming met de prijzen die van kracht waren tien (10) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode. Als u wilt stoppen met het gebruik van onze Diensten, kunt u uw account annuleren of de automatische verlengingsoptie in uw gebruikersaccount stopzetten vóór het einde van de huidige abonnementsperiode.

(E) Acceptabel gebruik

2.10 U stemt ermee in dat u onze Diensten niet zult misbruiken. Misbruik omvat elk gebruik, toegang of inmenging met de Site of Dienst in strijd met deze Overeenkomst, ons privacybeleid en toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Site en Diensten voor elke Gebruiker opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of de behoefte om redenen voor dergelijke maatregel te overwegen. We behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen Diensten te weigeren. Tijdens het gebruik van onze Diensten zult u zich niet gedragen in strijd met de Voorwaarden, Beleidsregels, toepasselijke wet- en regelgeving, en u zult vooral niet, zonder beperking, iets doen van het volgende:

 1. (i) ongeautoriseerde commerciële communicatie (zoals spam) verzenden of anderszins posten via de Site;

 2. (ii) Site-gebruikersinhoud of informatie verzamelen, of anderszins toegang krijgen tot de Site, met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals oogstmachines, robots, spinnen of scrapers) zonder onze toestemming;

 3. (iii) virussen of andere schadelijke code uploaden;

 4. (iv) inhoud plaatsen of verzenden die illegaal, haatdragend, obsceen, bedreigend, gewelddadig, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, inbreukmakend op privacy, of anderszins aanstootgevend is voor derden;

 5. (v) enige actie ondernemen die zorgt voor een onevenredig grote belasting van onze Site, tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan;

 6. (vi) meer dan één account aanmaken of uw account delen met iemand anders;

 7. (vii) enige informatie of inhoud communiceren die u niet het recht hebt om beschikbaar te stellen op grond van enige wet of op grond van contractuele of vertrouwelijke relaties, of anderszins inbreuk maakt op de rechten van iemand anders;

 8. (viii) deelname aan of promotie van inhoud, piramidespelen, enquêtes, kettingbrieven of spam, of ongevraagd e-mailen via de website

(F) Contact

2.11 Als u ons uw e-mailadres verstrekt, kunnen wij contact met u opnemen via dergelijke contactgegevens, voor alle zaken met betrekking tot de Diensten (Service-e-mails). Deze e-mails vormen geen 'ongevraagde commerciële e-mailadvertenties' en u kunt zich niet afmelden voor het ontvangen ervan. U kunt ervoor kiezen om e-mails te ontvangen over nieuws, promoties, speciale aanbiedingen en/of andere onderwerpen van belang met betrekking tot Parcelocator en onze filialen (Promotionele e-mails). U kunt ervoor kiezen om deze promotionele e-mails op elk moment niet meer te ontvangen door de instructies in Promotionele e-mails te volgen.

2.12 Als u vragen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

3. Intellectuele Eigendom

(A) Eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, Diensten en Inhoud zijn uitsluitend eigendom van Parcelocator, of worden gebruikt onder de juiste licenties of toestemmingen. Niets in deze Overeenkomst mag worden begrepen of bedoeld voor overdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan u of een andere derde partij.

3.2 Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform dat wordt geleverd door Parcelocator, binnen het kader van uw abonnement. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, mag u niet: de Diensten kopiëren, wijzigen of afgeleide werken maken op basis van de Diensten; de Diensten verspreiden, overdragen, sublicentiëren, leasen, uitlenen of verhuren aan een derde partij; de Diensten reverse-engineeren, decompileren of demonteren; of de functionaliteit van de Diensten beschikbaar stellen voor meerdere gebruikers via enige middelen.

(B) Vertrouwelijke informatie

3.3 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kunnen Gebruikers worden gevraagd om bepaalde Vertrouwelijke Informatie te verstrekken of vrijwillig te verstrekken aan Parcelocator en Parcelocator kan bepaalde Vertrouwelijke Informatie aan de gebruikers openbaar maken. Met betrekking tot dergelijke informatie stemmen beide partijen hierbij in (i) om Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden, (ii) om alle redelijke maatregelen te nemen om het vertrouwen van Vertrouwelijke Informatie te beschermen, (iii) om Vertrouwelijke Informatie niet bekend te maken, of anderszins beschikbaar te stellen, aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, (iv) om Vertrouwelijke Informatie alleen voor de beoogde doeleinden te gebruiken, (v) om alle Vertrouwelijke Informatie en alle kopieën, uittreksels of afgeleide werken voortgekomen uit Vertrouwelijke Informatie op verzoek schriftelijk te retourneren of bij beëindiging van de Overeenkomst, en om alle resterende kopieën van de Vertrouwelijke Informatie ongeacht de vorm of media waarop de Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen, te vernietigen of te wissen.

(C) Melding van Inbreuk

3.4 Als u van mening bent dat uw werk op een manier is gekopieerd die inbreuk maakt op het auteursrecht, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op andere wijze zijn geschonden, dient u de volgende informatie aan de Copyright Agent van de Site te verstrekken:

 1. 1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht op te treden;

 2. 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden;

 3. 3. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op de Site bevindt;

 4. 4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 5. 5. Een ondertekende verklaring van u waarin u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en

 6. 6. Een verklaring van u, afgelegd onder ede, dat de informatie die u heeft verstrekt in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende of intellectueel eigendomseigenaar bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende of intellectueel eigendomseigenaar op te treden.

3.5 Onze auteursrechtagent is als volgt te bereiken:
E-mail: [email protected]

4. Betaling en Prijzen

4.1 Alle prijzen voor vermelde Services zijn beschikbaar op de Site en worden berekend wanneer u ervoor kiest om u te abonneren op de Site. Alle prijzen worden getoond inclusief btw en andere toepasselijke belastingen. Als de Service tegen een onjuiste prijs vermeld staat als gevolg van typografische fout of systeemfout, behouden wij ons het recht voor om elke bestelling voor Services tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Als de betaling van de onjuiste prijs al is gedaan, zullen wij hetzelfde bedrag aan geld teruggeven bij annulering.

4.2 Bij het abonneren op de Site kunt u de betaalmethode kiezen. Als u met een creditcard betaalt, moet u geldige en actuele informatie verstrekken die nodig is voor de betaling. U stemt ermee in en machtigt ons om uw creditcard te belasten voor alle verschuldigde kosten tijdens uw Abonnementsperiode.

4.3 De abonnementsprijs wordt berekend op het moment van het indienen van de registratie op de Site. De abonnementsprijs voor de huidige Abonnementsperiode wordt niet beïnvloed door wijzigingen in de Serviceprijs zoals beschreven in artikel 4.5 van deze Overeenkomst.

4.4 Als we om welke reden dan ook de betaling niet kunnen verwerken, wordt uw abonnement onmiddellijk beëindigd.

4.5 Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen en gebruikers met een actief abonnement hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke wijzigingen zullen geen invloed hebben op de huidige Abonnementsperiode van de gebruiker. Prijzen die tien (10) dagen voorafgaand aan de verlenging van het abonnement van kracht waren, zullen worden toegepast voor de betaling van de vernieuwde Abonnementsperiode.

5. Diensten van Derden

5.1 De Services kunnen beschikbaar worden gesteld of toegankelijk zijn in verband met diensten en inhoud van derden (inclusief advertenties) die Parcelocator niet controleert. U erkent dat verschillende Gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van dergelijke diensten en inhoud van Derden. Parcelocator onderschrijft dergelijke diensten en inhoud van Derden niet en in geen geval is Parcelocator verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten of diensten van dergelijke derden.

5.2 Het gebruik van Services kan extra kosten met zich meebrengen die niet door ons in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen onder meer de kosten van uw provider voor het verzenden of ontvangen van sms-berichten omvatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten en u begrijpt en stemt ermee in dat u dergelijke kosten draagt.

6. Annulering

6.1 U kunt uw abonnement op elk moment en zonder kennisgeving en boete annuleren door eenvoudig uw account te deactiveren in uw accountinstellingen. Bij deactivering wordt uw abonnement onmiddellijk beëindigd. Wanneer u ervoor kiest om uw abonnement te annuleren, zullen wij u niet langer factureren voor toekomstige maandelijkse kosten totdat u zich opnieuw abonneert op de Services. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de succesvolle annulering van uw abonnement.

6.2 U begrijpt en stemt ermee in dat de vergoeding voor de Abonnementsperiode verschuldigd en betaalbaar is aan het begin van elke afzonderlijke Abonnementsperiode en dat er geen restitutie of krediet wordt verstrekt voor het ongebruikte deel van de Abonnementsperiode.

6.3 Als u hulp nodig heeft bij het annuleren van uw abonnement, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam op [email protected].

7. Terugbetaling

7.1 Als u niet tevreden bent met de Services, neem dan contact met ons op via [email protected]. U komt mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling als u uw abonnement binnen veertien (14) dagen na uw eerste registratie voor het maandelijkse abonnement annuleert.

7.2 Geen terugbetaling wordt verstrekt voor de Abonnementsperiode die in uren is berekend. Als uw eerste abonnement in uren is berekend en u bent overgestapt op een maandelijks abonnement, wordt de periode van 14 dagen berekend vanaf het moment van overstappen naar een maandelijks abonnement.

7.3 De terugbetaling kan alleen betrekking hebben op uw laatste betaling aan ons. Terugbetalingen na het venster van 14 dagen worden, naar eigen goeddunken, alleen overwogen als de Gebruiker kan aantonen dat de Service niet beschikbaar of bruikbaar was tijdens de Abonnementsperiode en dat redelijke pogingen zijn gedaan om contact met ons op te nemen om het probleem op te lossen. In dat geval kan Parcelocator een pro-rata terugbetaling van de betaalde Servicekosten verstrekken voor de periode waarin de Service niet beschikbaar of bruikbaar was.

8. Vrijwaring

8.1 U zult Parcelocator, zijn werknemers en gelieerde ondernemingen vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot of gebruik van de Site en onze Services, de door u verstrekte inhoud, of uw schending van deze Voorwaarden.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 U stemt ermee in dat, voor zover wettelijk toegestaan, uw enige en exclusieve verhaal voor problemen of ontevredenheid met de Parcelocator service is om te stoppen met het gebruik van de Parcelocator services.

9.2 Voor zover wettelijk toegestaan is Parcelocator, zijn werknemers, functionarissen, aandeelhouders, directeuren, agenten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, leveranciers, vertegenwoordigers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, incidentele, bestraffende, exemplarische of gevolgschade, of enig verlies van winsten of inkomsten, direct of indirect geleden, of enig verlies van gegevens, gebruik, goede naam of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Parcelocator services, applicaties van derden of inhoud van derden, ongeacht de juridische theorie, zelfs als Parcelocator op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als een remedie niet slaagt in zijn essentiële doel. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Parcelocator de door u aan Parcelocator betaalde bedragen, indien van toepassing, voor de services die aanleiding geven tot de vordering, overschrijden, voor zover wettelijk toegestaan.

9.3 Parcelocator, zijn werknemers, agenten en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en u stemt hierbij ermee in om ons vrij te stellen van enige aansprakelijkheid die voortvloeit (direct of indirect) uit de informatie die via de Services wordt verstrekt, of eventuele fouten in of weglatingen uit dergelijke informatie. Parcelocator is niet aansprakelijk voor verlies (direct of indirect) dat wordt veroorzaakt door uw acties of beslissingen op basis van uw vertrouwen in de informatie die aan u wordt verstrekt via de Services, noch door de vertraging, storing van de werking of de beschikbaarheid van de Services. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid in de inhoud die we via het Platform verstrekken, geven we geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van dergelijke inhoud.

10. Wijzigingen

10.1 Parcelocator kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in onze algemene voorwaarden of deze vervangen. We zullen dergelijke wijzigingen, vervangingen en updates op de site plaatsen en u via e-mail informeren indien mogelijk, en dergelijke wijziging, vervanging en update van onze algemene voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht worden na plaatsing. Wijzigingen in de algemene voorwaarden hebben geen invloed op reeds betaalde abonnementsperiodes. U stemt ermee in om uzelf op de hoogte te houden van de laatst geplaatste algemene voorwaarden en u aanvaardt en bent gebonden aan dergelijke wijziging, vervanging en update als u onze service gebruikt of er toegang toe krijgt nadat we deze op onze site hebben geplaatst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht vanaf welk apparaat of besturingssysteem u toegang heeft tot onze services.

11. Toepasselijk recht en keuze van forum

11.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Ierland, ongeacht de conflicterende wetsbepalingen, en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. U stemt ermee in dat als u een geschil heeft met Parcelocator, u contact met ons opneemt om het op te lossen door middel van onderhandelingen en wederzijds begrip. Als de oplossing niet kan worden bereikt in onderhandelingen, stemt u hierbij in met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in de stad Dublin, Ierland.

12. Slotbepalingen

12.1 Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden.

12.2 De titels in de Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

12.3 Het niet uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van deze overeenkomst vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

12.4 Geen van de partijen mag enig recht of verplichting uit hoofde van deze overeenkomst overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve aan de rechtverkrijgenden in geval van fusie, verkoop of liquidatie van de partij.

13. Recht van herroeping en restitutiebeleid

13.1 Geen verzoek om restitutie van een abonnement is toegestaan als dit wordt ontvangen na het verstrijken van een periode van veertien (14) dagen vanaf het eerste abonnement voor de Services.

13.2 Alle verzoeken om restitutie vóór het verstrijken van de periode van veertien (14) dagen kunnen worden ingediend via de telefoon of e-mail bij onze klantenondersteuningsafdeling. De klantenondersteuningsafdeling zal binnen 48 uur antwoorden, en de restituties worden binnen 72 uur verwerkt.

14. Wettelijk verplichte informatie over online geschillenbeslechting voor consumenten

14.1 Als onderdeel van onze wettelijke verplichting tot informatieverstrekking wijzen wij erop dat de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting op internet biedt op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

14.2 Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of serviceovereenkomsten met een consument.

14.3 Ons e-mailadres is [email protected].

15. Ingangsdatum

Versie 1.0 16/09/2021